Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

REKRUTACJA

Najważniejsze informacje /rekrutacja na rok szkolny 2021/2022/

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
  do godziny 15.00
  /rejestracja elektroniczna – www.lodzkie.edu.com.pl/
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – klasa technik programista anglojęzyczny składane od 17 maja 2021 r.
  do 31 maja 2021 r. do godziny 15.00
  /rejestracja elektroniczna /www.lodzkie.edu.com.pl/
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych: 08.06.2021 r. godzina 10.00 /na terenie szkoły w reżimie sanitarnym/; ewentualnie
  w II terminie 06.07.2021 r. godzina 10.00 /na terenie szkoły w reżimie sanitarnym/
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
  o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Informator 2021_2022

nazwa: Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

adres (kod, miejscowość, ulica): 95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego 8

telefon/fax: 42 7190866

adres strony www:zgierz.edu.pl

adres e-mail: sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

technikum

TBp

technik budownictwa
– matematyka
– chemia

Angielski

Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, fizyka lub chemia

2.

technikum

TUp

technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

-matematyka
-geografia

 

Angielski

Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, chemia lub fizyka

 

3.

technikum

TIp

technik informatyk
-matematyka
-język angielski

 

Angielski

Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka informatyka

 

4.

technikum

TPAp

technik programista /klasa dwujęzyczna w języku angielskim: przedmioty zawodowe i matematyka/
-matematyka
-język angielski

Angielski

Niemiecki

j. polski, j. angielski, matematyka informatyka

 

5.

technikum

TLp

technik logistyk
-matematyka
-język angielski

 

Angielski

Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka geografia

6.

technikum

TEp

technik elektryk
-matematyka
-fizyka

Angielski

Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka fizyka

7.

technikum

TMp

technik elektromobilności
-matematyka
-fizyka

Angielski

Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, fizyka

8.

technikum

TFp

technik usług fryzjerskich
-matematyka
-biologia

 

Angielski

Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, chemia lub biologia

9.

Branżowa Szkoła
I Stopnia

 

mp

mechanik pojazdów samochodowych

 

Angielski lub Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika

10.

Branżowa Szkoła
I Stopnia

 

wp

wielozawodowa

 

Angielski lub Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika

11.

Branżowa Szkoła
I Stopnia

 

tp

monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

 

Angielski lub Niemiecki

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika