Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

SCWEW

Dyżur koordynatora SCWEW
 
Koordynator SCWEW – Cezary Marasiński 
jest dostępny dla Rodziców i Uczniów podczas dyżuru 
w każdy poniedziałek w czytelni w godzinach 10:50-12:50.
 

 

Miasto Łódź realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

 

Czas realizacji: 1 lipca 2021r. – 30 czerwca 2023r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 123,91 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi został utworzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.

 

W ramach grantu zostało objęte wsparciem 7 ogólnodostępnych placówek oświatowych:

Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi

Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Skłodowskiej – Curie w Zduńskiej Woli

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

 

SCWEW jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie inkluzji społecznej.

Adresaci: ● kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe; ● nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół;

● dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, za pośrednictwem przedszkola i szkoły.

 

W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

Działania SCWEW obejmują między innymi:

1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej.

2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.

3. Wspieranie kadry kierowniczej.

4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy.

5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).

6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.

7. Współpraca z partnerami:

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi,

Uniwersytet Łódzki – Katedra Badań Edukacyjnych.