Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:iod@zgierz.edu.pl;lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza je :
  1. w celu wykonania swoich statutowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
  2. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. w celach analitycznych i statystycznych będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3 dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak :
  1. Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa,
  2. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO)
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. sprostowaniaswoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
  5. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO);
  7. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego (podać nazwę jak będzie znana)
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji statutowych obowiązków administratora danych oraz później przez okres:
  1. Zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.    z  2018  r. poz. 217, 357, 398, 650.)
  2. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.
 7. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.