Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Pl. Jana Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

7:30-16:00

Interesanci przyjmowani są

09:30 - 12:00

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 16:00

Monday to Friday

Historia

Dnia 1 września 2002 roku, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego został powołany Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Powstał z połączenia szkół:
Zespołu Szkół Budowlanych im. Gabriela Narutowicza,
Zespołu Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych
Zespołu Szkół Zawodowych im. Jędrzeja Śniadeckiego.
W dniu 2 kwietnia 2006 roku Zespół otrzymał imię Jana Pawła II.

Historia Zespołu Szkół Budowlanych im. G. Narutowicza

Placówka powstała w 1960 roku. Wtedy do Technikum Zawodowego dla Pracujących, mieszczącego się wówczas w budynku Technikum Ekonomicznego trafili pierwsi uczniowie. W 1961 roku dyrektor Henryk Znański rozpoczął starania o przydzielenie szkole stałego lokalu przy Pl. Kilińskiego 8.
1 października 1963 roku, przejęto budynek po Szkole Podstawowej nr 5. Uruchomiono wówczas w Zgierzu dwie szkoły: Technikum Chemiczne nr 2 (przekształcone w 1967 roku w Technikum Gospodarki Wodnej), kształcące w specjalnościach technologii wody i ścieków oraz Szkołę Rzemiosł Budowlanych,w której uczyli się przyszli murarze i monterzy instalacji sanitarnych. Budynek nie był w najlepszym stanie. Zakwalifikowany był do rozbiórki ze względu na walące się stropy i zagrzybienie. „W okresie wakacji przeprowadzony został remont bieżący części budynku, w którym zlokalizowano internat męski” – ( kronika szkolna z 1963 r.). Remont kapitalny zakończył się dopiero w 
1966 r. W 1967 roku powstało trzyletnie Technikum Budowlane, w którym naukę kontynuowali absolwenci Szkoły Rzemiosł. Pierwszy poważny jubileusz 10-lecia istnienia, placówka obchodziła w roku szkolnym 1970/71. Do tego czasu jej mury opuściło 701 uczniów.
Zmieniał się nie tylko wygląd zewnętrzny, ale również oferta edukacyjna placówki. W 1972 r. otwarto Policealne Studium Zawodowe umożliwiające absolwentom liceów ogólnokształcących uzyskanie dyplomu technika o unikalnej specjalności ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Uwieńczeniem rozwoju szkoły stało się nadanie we wrześniu 1975 r. statusu zakładu zbiorczego pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, zmienioną 2 stycznia 1982 r. na Zespół Szkół Budowlanych.
17 października 1988 r. nadano mu imię Gabriela Narutowicza. Długoletnim dyrektorem szkół budowlanych był Henryk Znański. Po nim stanowisko to obejmowali kolejno: Zbigniew Szadkowski, Jerzy Matuszewski i Wiesława Mróz.
Warto odnotować, że dzięki staraniom nauczyciela wychowania fizycznego pana Kazimierza Głowackiego oraz kierownika warsztatów szkolnych Tadeusza Polaka powstała w tym czasie największa w mieście, szkolna sala gimnastyczna. Młodzież od początku istnienia 
budowlanki” aktywnie włączała się w prace na terenie miasta i regionu, pomagała w budowie wielu obiektów (m.in. boiska nad Bzurą, kąpieliska w Dąbrówce), brała również udział w akcjach ogólnopolskich, m.in. w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie.
Nie brakowało również sukcesów. Już na początku lat 70. uczniowie wygrali konkurs „Złota Kielnia” w województwie, a w 1974 r. wywalczyli III miejsce w finale ogólnopolskim tego turnieju. W tym czasie o szkole mówiono także poza granicami kraju. Specjalny reportaż przygotowała telewizja norweska. Mury szkoły opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów. Wśród nich m.in. Maciej Kozłowski aktor znany z filmów „Kroll”, „Ogniem i mieczem”, „M jak miłość” – absolwent Technikum Gospodarki Wodnej, Tadeusz Gazda – artysta plastyk.
Wychowankami szkoły byli również sportowcy, którzy osiągnęli sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, m.in.: Tomasz Kupis – olimpijczyk z Barcelony, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz inni zapaśnicy: Tomasz Kozłowski i nieżyjący już Marcin Kurpiński – wielokrotny mistrz Polski, zdobywca IV miejsca w mistrzostwach świata kadetów w stylu wolnym.

Historia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jędrzeja Śniadeckiego

Zespół Szkół Zawodowych w Zgierzu przy ulicy Sokołowskiej 2 został utworzony decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi dnia 01 września 1988r. na bazie istniejącego Zespołu Szkół Włókienniczych i Zespołu Szkół Chemicznych. W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodziły takie szkoły jak: Technikum Włókiennicze, Technikum Chemiczne, Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe, Technikum Włokiennicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Włókienniczej,Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, Zasadnicza Szkoła Chemiczna, Technikum Odzieżowe.
Ponad 1300 uczniów kształciło się w 51 oddziałach – Zespół w chwili powstania był największym Zespołem na terenie województwa łódzkiego. Pierwszym dyrektorem Zespołu był ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Włókienniczych pan Grzegorz Szkoda, a od 1991 roku pan Eugeniusz Jacel. Zastępcami dyrektora byli: p. Elżbieta Katarzyna Pilarczyk, Henryk Smoliński, Irena Mielczarek, Zenona Kowalska, Alina Majchrzak i Karolina Michałowicz. Szkoła jako Zespół dysponowała potężną bazą dydaktyczną, posiadała również własny internat na 400 miejsc. Szkoła mogła się poszczycić wspaniałymi osiągnięciami uczniów: w latach 1998 – 2002 uczniowie w 
olimpiadach i konkursach zdobyli 63 nagrody stopnia centralnego, 209 nagród stopnia wojewódzkiego i 145 nagród sportowych. Sukcesy młodzieży to efekt wspaniałej pracy grona pedagogicznego otwartego na nowoczesne i nowatorskie metody kształcenia. Już w 1994 r. szkoła rozpoczęła kształcenie w systemie modułowym, natomiast w roku 1995 jako jedna z 5 w Polsce, przystąpiła do eksperymentalnego programu IMPROVE, finansowanego przez UE. W ramach programu IMPROVE nauczyciele opracowali wiele publikacji- programów nauczania, podręczników, projektów, instrukcji i testów standaryzowanych. Swoimi działaniami dydaktycznymi szkoła wyprzedziła reformę oświaty o kilka lat – była pionierem w zakresie wdrażania modułowego kształcenia w liceach technicznych, na bazie których powstały obecne licea profilowane. Na szczególną uwagę zasługują organizowane corocznie w latach 1993 – 2003 Sesje Ekologiczne o zasięgu powiatowym. Były to przedsięwzięcia promujące ekologię w szerokim aspekcie życia. Do udziału w Sesjach zawsze zapraszane były wszystkie szkoły średnie, gimnazja i szkoły podstawowe Powiatu Zgierskiego. Każdą Sesję zaszczycały swoją obecnością władze miasta, powiatu, województwa i przedstawiciele świata nauki. W uznaniu zasług za taką formę promowania ekologii szkoła otrzymała nowoczesną aparaturę diagnostyczną o wartości ponad ćwierć miliona zł. W roku 1991 Liceum Medyczne i Policealne Studium Medyczne zostały odłączone od Zespołu Szkół Zawodowych tworząc Zespół Szkół Medycznych, Wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej kraju szkoła przejęła w roku 1990 kształcenie młodzieży z Zasadniczej Szkoły Odzieżowej. Zakłady Odzieżowe “Zeta” przekazały szkole park maszynowy wydziału szwalni, na bazie którego powstały warsztaty odzieżowe. Recesja, jaka ogarnęła przemysł włókienniczy w naszym rejonie, spowodowała brak chętnych do podjęcia nauki w zawodzie włókiennika – ostatni absolwenci Technikum Włókienniczego opuścili mury w roku 1995. Dużym zainteresowaniem natomiast cieszyło się Technikum Odzieżowe. Na terenie szkoły działał Szkolny Klub Wynalazców i Racjonalizatorów, który od 1997 r. do końca istnienia szkoły był najlepszym klubem w województwie i jednym z najaktywniejszych w kraju. W roku 1996 Zespół Szkół Zawodowych obchodził jubileusz – 50. lecia swojego istnienia. Z tej to okazji szkole nadano imię patrona – szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Jędrzeja Śniadeckiego.